Wędkarstwo Morskie


Informacja dla wędkarzy o zmianie przepisów - dowód wpłaty z odpowiednim tytułem wpłaty jest zarazem zezwoleniem.

      

Nazwa odbiorcy: Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie
Nr rachunku: 02 1010 1599 0518 4222 3100 0000

Uwaga: okres ważności dowodu uiszczonej opłaty biegnie od momentu wpłaty i kończy się odpowiednio po tygodniu, miesiącu czy roku licząc od daty przelewu potwierdzonej stemplem na poczcie, w banku lub wygenerowanej na wydruku komputerowym. Opłaty na okresy inne niż ustalone w ustawie są nieważne.

Dowód uiszczenia opłaty musi wskazywać jednoznacznie na osobę wykonującą rybołówstwo rekreacyjne, tj. umożliwiać odczyt następujących danych dotyczących tytułu wpłaty: pełne imię, nazwisko i adres osoby wykonującej rybołówstwo rekreacyjne oraz wybrany okres połowów (tydzień, miesiąc, 12 miesięcy) i jest ważny tylko wraz z dokumentem tożsamości zawierającym te same dane. Wskazane wyżej pomniejszenia opłat nie kumulują się - w przypadku posiadania kilku tytułów do pomniejszenia opłaty przysługuje tylko jeden rodzaj ulgi.

Przykładowo wypełniony Druk Przelewu: