Wędkarstwo Morskie


Informacja dla wędkarzy o zmianie przepisów - dowód wpłaty z odpowiednim tytułem wpłaty jest zarazem zezwoleniem.

      

Wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego na obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej może być prowadzone na podstawie:

  1. dowodu uiszczonej opłaty przez osoby fizyczne na prowadzenie połowów z brzegu lub innych niż statek urządzeń pływających;

Opłaty:

  • 7,00 zł w przypadku tygodniowego okresu połowów;
  • 11,00 zł w przypadku miesięcznego okresu połowów;
  • 42,00 zł w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów.
  • 32,00 zł w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz.1832 i 2161)

OSOBA FIZYCZNA WYKONUJĄCA RYBOŁÓWSTWO REKREACYJNE JEST OBOWIĄZANA POSIADAĆ DOWÓD UISZCZENIA OPŁATY.

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego zgodnie z ustawą nie wydaje zezwoleń w formie "papierowej", uprawnienia do wędkowania na wodach morskich uzyskuje się przez dokonanie wpłaty na wskazane niżej konto.

Osoba fizyczna wykonująca rybołówstwo rekreacyjne powinna posiadać dokument tożsamości, zawierający jej imię, nazwisko i adres, dowód uiszczenia opłaty oraz w przypadku osób korzystających ze zniżek, dokument uprawniający do zniżki.

           Ważne: Okres ważności uprawnień biegnie od dnia wniesienia opłaty.

W/w opłaty należy wnosić na konto Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku na rachunek:

 

NBP O/Gdańsk

 60 1010 1140 0003 5822 3100 0000

 

W tytule przelewu proszę podać: "za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego na okres ...(tydzień/miesiąc/rok) " oraz "Imię i Nazwisko"

 

Podstawa prawna:

Art. 90 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz.U.2020, poz.227 z póź.zm.)

Art.16. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz.U.2019, poz.1357 tekst jednolity)

 

2. pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wydawane dla organizatora zawodów na prowadzenie połowów z brzegu albo armatora statku na prowadzenie połowów z jego statku:

Opłaty:

  • 500 zł za pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla organizatora zawodów sportowych na prowadzenie połowów z brzegu na okres jednego miesiąca;
  • 11 zł za pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla armatora statku na okres jednego miesiąca;
  • 42 zł za pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla armatora na okres kolejnych 12 miesięcy.

 

W/w opłaty należy wnosić na konto Urzędu Miejskiego w Słupsku, na rachunek:

mBank

35 1140 1153 0000 2175 4200 1010


Więcej na stronie:

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku