Regulamin Organizacyjny Koła PZW


Statut Koła PZW jest rozdziałem VI STATUTU POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO, którego TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany uchwalone na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego w dniu 19 października 2007 r. znajduje sie poniżej.

Statut ten można również pobrać w zakładce "do pobrania"

ROZDZIAŁ VI
Koła Związku

§ 52

Koło jest podstawową jednostką organizacyjną Związku, powoływaną uchwałą zarządu okręgu, która określa teren działania, minimalną liczbę członków i zakres sprawowanej opieki nad wodami.
Koła mogą tworzyć sekcje, będące ich komórkami organizacyjnymi.
Koła mogą tworzyć kluby zainteresowań wędkarskich.
§ 53

Władzami koła są:

1) walne zgromadzenie członków koła,

2) zarząd koła – między walnymi zgromadzeniami członków koła.

Organami koła są:

1) komisja rewizyjna, 2) sąd koleżeński.
Walne zgromadzenia członków koła mogą być:
1) zwyczajne: a) sprawozdawcze, b) sprawozdawczo-wyborcze,
2) nadzwyczajne.

Walne zgromadzenie sprawozdawcze członków koła odbywa się corocznie, a walne
zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków koła co 4 lata, w terminach uzgodnionych z zarządem okręgu.
O terminie i miejscu walnego zgromadzenia członków koła, zarząd koła powiadamia członków lub delegatów, co najmniej na 21 dni przed terminem zgromadzenia.
Zarząd koła zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie członków koła: 1) na żądanie zarządu okręgu, 2) na podstawie własnej uchwały, 3) na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej lub komisji rewizyjnej koła, 4) na wniosek 1/3 członków lub delegatów koła.
Nadzwyczajne walne zgromadzenie członków koła podejmuje uchwały tylko w sprawach, do rozpatrzenia których zostało zwołane.
Walne zgromadzenie członków koła jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, przy obecności powyżej 1/2 uprawnionych do głosowania, lub w drugim terminie, bez względu na liczbę uczestników zgromadzenia.
W kołach posiadających sekcje, w walnym zgromadzeniu członków koła, biorą udział delegaci wybrani na zebraniach sekcji, według ordynacji wyborczej ustalonej przez zarząd koła. Członek koła może należeć tylko do jednej sekcji.
§ 54

Do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia członków koła należy:

1) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków zarządu koła, komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego;

2) podejmowanie, na wniosek komisji rewizyjnej na walnym zgromadzeniu sprawozdawczowyborczym członków koła, uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego zarządu koła;

3) ustalanie składu liczbowego władz i organów koła;

4) wybór prezesa i członków zarządu koła, komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego;

5) wybór delegatów i ich zastępców na okręgowy zjazd delegatów według ordynacji wyborczej uchwalonej przez zarząd okręgu;

6) uchwalanie planu działania oraz budżetu koła na kolejny rok, po uprzednim zaopiniowaniu preliminarza budżetu przez zarząd okręgu;

7) zobowiązywanie członków koła do wykonywania pracy na rzecz koła lub wniesienia ekwiwalentu.

§ 55

Zarząd koła składa się z 5 do 15 członków wraz z jego prezesem, wybieranych przez walne zgromadzenie członków koła, na podstawie ordynacji wyborczej ustalonej przez zarząd okręgu.
Na pierwszym posiedzeniu zarządu koła, które powinno się odbyć nie później niż 7 dni
od dnia wyborów, członkowie zarządu wybierają spośród siebie na wniosek prezesa: -wiceprezesów, -sekretarza, -skarbnika, -gospodarza koła.
Zarząd koła odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. Posiedzenia zarządu koła zwołuje prezes lub wyznaczony przez niego członek zarządu.
W okresie między posiedzeniami zarządu, pracą koła kieruje oraz je reprezentuje prezes lub wyznaczony przez zarząd koła jego członek.
§ 56

Do zakresu działania i kompetencji zarządu koła należy: 1) kierowanie pracą koła w okresie pomiędzy walnymi zgromadzeniami członków koła;

2) realizowanie uchwał władz Związku i walnego zgromadzenia członków koła; 3) zwoływanie walnego zgromadzenia członków koła; 4) realizowanie zaleceń okręgowej komisji rewizyjnej; 5) rozpatrywanie wniosków okręgowej komisji rewizyjnej oraz komisji rewizyjnej koła; 6) uchwalanie ordynacji wyborczej dla sekcji; 7) uchwalanie planu pracy i preliminarza budżetowego; 8) przyjmowanie członków i prowadzenie ewidencji oraz skreślanie z listy członków zgodnie

z § 11;

9) podejmowanie uchwał o działalności sekcji i klubów zainteresowań wędkarskich, na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny o ich tworzeniu, funkcjonowaniu lub likwidacji;

10) uchwalanie regulaminów regulujących wewnętrzną działalność koła;

11) występowanie o nadawanie odznak związkowych oraz nadawanie odznak i wyróżnień okolicznościowych koła;

12) powoływanie komisji niezbędnych do realizacji zadań koła;

13) organizowanie wędkarskiej działalności sportowej i rekreacyjnej;

14) organizowanie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz finansowanie tej działalności;

15) prowadzenie działalności w dziedzinie ochrony i zagospodarowania wód na swoim terenie działania;

16) administrowanie, na podstawie pełnomocnictwa zarządu okręgu, powierzonym majątkiem okręgu, w tym zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów do wysokości środków zatwierdzonych w budżecie koła;

17) prowadzenie szkoleń w zakresie znajomości Statutu, etyki wędkarskiej, Regulaminu amatorskiego połowu ryb, zasad i technik wędkowania oraz popularyzacja wiedzy o ochronie wód i gospodarce rybackiej;

18) wnioskowanie o powołanie komisji do przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską;

19) powoływanie i odwoływanie rzeczników dyscyplinarnych zarządów kół.

§ 57

Komisja rewizyjna koła składa się z 3 do 7 członków wybranych przez walne zgromadzenie członków koła, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 58

Do zakresu działania komisji rewizyjnej koła należy: 1) kontrolowanie działalności koła, nie rzadziej niż raz do roku; 2) występowanie z zaleceniami i wnioskami pokontrolnymi do zarządu koła; 3) składanie sprawozdań ze swojej działalności na walnym zgromadzeniu członków koła; 4) występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu koła na
walnym zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym członków koła.
Przedstawiciel komisji rewizyjnej koła ma prawo do uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach zarządu koła.
§ 59

Sąd koleżeński koła składa się z 3 do 11 członków wybranych przez walne zgromadzenie członków koła, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę sekretarza.
Sąd koleżeński koła składa sprawozdanie z całokształtu działalności na walnym zgromadzeniu członków koła.
§ 60

Sąd koleżeński koła orzeka w zespołach złożonych z trzech członków, z których jeden, wyznaczony przez przewodniczącego sądu koła, jest przewodniczącym zespołu orzekającego.

§ 61

Sąd koleżeński koła, jako pierwsza instancja rozpatruje sprawy przeciwko członkom koła, z wyjątkiem spraw członków, którzy pełnią funkcje we władzach i organach koła lub władzach i organach wyższych szczebli.

§ 62

Na podstawie porozumień dwu lub więcej kół może być utworzony wspólny dla tych kół sąd koleżeński.